Tag Archives: Phản động

“PHẢN ĐỘNG”.

Theo từ điển mở: “Phản động là có những lời nói, hành động chống lại cách mạng, chống lại trào lưu, nhằm giữ lại một xã hội đã lạc hậu hoặc không còn hợp với thời đại.
* Người ủng hộ chủ nghĩa tư bản xem mình là “bảo tồn” (hay “bảo thủ”) chứ không tự gọi họ là “phản động”. Họ lại coi những người ủng hộ trào lưu khôi phục các giá trị xưa cũ,không hơp thời (như tập tục phong kiến,…) là “phản động”.
* Người theo CNXH xem những người ủng hộ CNTB là “phản động” vì họ cho nhân loại tiến lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu của lịch sử.
Read more of this post

Advertisements